top of page

Heinsagata 14 - Godkjent Rammetillatelse

Rammetillatelse for oppføring av to eneboliger, dispensasjon fra pbl. § 29-4


Etter plan- og bygningsloven § 21-4 jfr. § 21-2 gir Kristiansund Kommune rammetillatelse for riving av eksisterende bebyggelse samt oppføring av to eneboliger på eiendommen med


adresse Heinsagata 14.

Etter plan- og bygningsloven § 19-2 gir plan- og bygningsmyndigheten varig dispensasjon fra avstandskrav i pbl. § 29-4 for avstand til gnr. 2 bnr. 93, for oppføring av omsøkt tiltak slik det er vist på tegninger og situasjonskart vedlagt søknaden.
59 visninger

Comments


bottom of page