top of page

Wessels gt 31 - Godkjent rammetillatelse

Oppdatert: 11. mai 2023

Med åtte mot én stemme sier hovedutvalg for plan og bygning ja til søknaden om å bygge ny seksmannsbolig i Wessels gate på Innlandet i Kristiansund.


Hovedutvalg for plan og bygning stiller seg bak kommunedirektørens vurdering i saken og mener dette bidrar til en ønsket fortetting og forskjønning av bybildet, sier hovedutvalgsleder Bjarne Elde (Ap).

Et tindrende klart flertall (åtte mot én) sier ja til et nytt byggeprosjekt på Innlandet i Kristiansund, som innebærer at eksisterende enebolig i Wessels gate 31 rives og erstattes av en ny seksmannsbolig. Bjørnådal Arkitektstudio er ansvarlig søker for prosjektet, på vegne av tiltakshaver KBBL.


Vedtaket gir dispensasjon fra bestemmelser i gjeldende reguleringsplan med hensyn på både utnyttelsesgrad av tomten og fri siktlinje i krysset Wessels gate/Sørsundveien. Flertallet mener som kommunedirektøren at fordelene med å gi dispensasjon samlet sett er større enn ulempene. I saksframlegget pekes det på at veimyndighetene i en uttalelse tillater en redusert frisikt i krysset.

– Dette vil være positivt for bymiljøet, med nærhet til skole, barnehage og dagligvare, påpekes det i kommunedirektørens saksframlegg.


– Sett ut ifra dagens situasjon for området, vil ikke oppføring av tiltaket som omsøkt medføre et markant avvik fra strøkets karakter, påpeker kommunedirektøren i sin innstilling.
Comments


bottom of page