top of page

Varsel om oppstart av planarbeid

Oppdatert: 25. apr. 2023

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-1 og 12-8 varsles igangsetting av arbeid med

detaljregulering for Vikaveien 38 A-E i Rana Kommune.


Formålet med planen er å omregulere eiendommene i Vikaveien 38 A-E fra IND/K til tjenesteyting

og boligformål.

Eiendommene som blir berørt av planarbeidet er 20/65/1368, 20/65/1108, 20/65/1091, 20/859,

20/65/1336, 20/1261, 20/65/1249, 20/65/0

Forslagsstiller og Rana kommune har vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning

etter plan- og bygningsloven

Direkte berørte parter tilskrives.


Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig på Rana Kommunes websider.

Spørsmål og skriftlige innspill i tilknytning til planarbeidet rettes innen 09.02.2020 til:


Bjørnådal Arkitektstudio AS


36 visninger

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page