VÅRE PROSJEKTER

VI HJELPER DEG MED Å REALISERE BOLIGDRØMMEN DIN 

Vi har stort fokus på gode kundeprosesser og bruker skissefasen til å finne den beste løsningen i dialog med dere. Vi har lang erfaring med gjennomføring av god design, dialog med kommuner og entreprenører samt detaljer for utførelse på byggeplass.

 

Gjennom vår kunnskap, erfaring og ansvarsrett er dere forsikret for eventuelle prosjekteringsfeil og kan føle dere trygge på at prosjektet er i gode hender.

FÅ 30MIN GRATIS RÅD!

VI SNAKKER UFORPLIKTENDE OM  DITT PROSJEKT.

959 74 546

 

arkitektur

KONKURRANSER

Arkitekturprosjektering fra skisseprosjekt til ferdig bygg.

Konkurranser og mulighetsstudier

arealplan

Utarbeidelse av reguleringsplan.

KUNST

Våre prosjekter som reflekterer rundt menneskets forholdt til natur, åndelighet og hellig sted.  

Ikon - Snakkebobbel

VI TILBYR FØLGENDE TJENESTER INNEN PROSJEKTERING, BYGGESAK OG AREALPLAN:​

 • Mulighetsstudie 
   

 • Plan og regulering
   

 • Skisse / forprosjekt

 • ​Visualisering
   

 • Prosjektering / Detaljprosjektering
   

 • Ansvarlig søk fram til ferdigattest

 
Ikon - Arkitektur

ARKITEKTUR

Vi har stort fokus på gode kundeprosesser og bruker skissefasen til å finne den beste løsningen i dialog med dere. Vi har lang erfaring med gjennomføring av god design, dialog med kommune og entreprenører og detaljer for utførelse på byggeplass.

Gjennom vår kunnskap, erfaring og ansvarsrett er dere forsikret for eventuelle prosjekteringsfeil og kan føle dere trygge på at prosjektet deres er i gode hender.

1.

SKISSEPROSJEKT

Skissefasen utreder de overordnede

prinsipielle valgmulighetene for å løse et

oppdrag.

Her skapes et eller flere bilder av et mulig sluttresultat og Oppdragsgiver innbys

til å velge en hovedretning.

I skisseprosjektfasen utarbeides et fysisk og

funksjonelt konsept for gjennomføring av

oppdraget.

4.

DETALJPROSJEKT​

Detaljprosjektfasen utdyper prosjektmaterialet

med arbeidstegninger, skjemaer, beskrivelser

og beregninger slik at det gir et egnet grunnlag

for innkjøp og produksjon i utførelsesfasen.

I detaljprosjektfasen skal det utvikles et entydig

og tverrfaglig avklart grunnlag for utførelse av

det prosjekterte tiltaket.

2.

FORPROSJEKT

Forprosjektfasen etterprøver hovedvalget.

Konsekvensene utredes på en rekke områder der det må vurderes alternativer og tas beslutninger angående: 

 

 • Planløsninger 
   

 • Konstruksjoner 
   

 • Tekniske strukturer 
   

 • Hovedvalg for materialer 
   

 • Fasader
   

 • Møblering eller vegetasjon, avhengig av fagfelt

5.

OPPFØLGING I BYGGETID​

Arkitekten har oppgaven med å påse at utførelsen blir som prosjektert, bidra til å løse

prosjekteringsmessige spørsmål som dukker

opp, foreta nødvendig omprosjektering og evt.

endringer i søknader, samt forberede

utarbeiding av sluttdokumentasjon

3.

RAMMETILLATELSE

Vi utarbeider dokumentasjon til bruk ved søknad om rammetillatelse iht.

SAK10.

6.

AS-BUILT

Arkitekten skal som Ansvarlig prosjekterende

utarbeide samsvarserklæring, som til ansvarlig søker, om at det prosjekterte materialet er i overensstemmelse med tidligere godkjenninger, lover og forskrifter.

Arkitekt skal bidra til dokumenter for FDV

(forvaltning, drift og vedlike- hold) iht. med

oppdaterte sluttdokumenter for FDV og

arkivering og sikring av prosjektets dokumenter.

PROSJEKTER

Kvernvikmoen kontrollstasjon
Hytte Hemavan - Visualisering
Enebolig - Selfors
Passivhus - Ytteren
Enebolig -Tromsø
Hasselbakken enebolig - Visualisering
Kløverbakken - Omsorgsbolig
Røssøya - Visualisering
REMA 1000 - Visualisering inngangsparti
1/1
Ikon - konkurranser

KONKURRANSER

Arkitektkonkurranser handler om problemløsning i bred forstand.

Flere elementer samles til en helhetlig løsning innenfor gode arkitektoniske rammer.

Den gode løsningen innebærer:

 • Oppfyllelse av brukernes funksjonskrav
   

 • God arealøkonomi og ressursbruk
   

 • God tomteutnyttelse
   

 • Forståelse for kontekst
   

 • Fornuftig materialbruk og byggteknikk
   

 • Universell utforming
   

 • Ivaretakelse av miljø- og energikrav.

PROSJEKTER

Visualisering av leilighetsprosjekt - Helsinki
Skogfinsk Museum - Visualisering eksteriør
Villakssenter - Nordreisa
1/1
 
 
Ikon - arealplan

AREALPLAN

Utarbeidelse av reguleringsplan  med stedsanalyser, mulighetsstudier, ROS-analyse, plankart, planbeskrivelse, og reguleringsbestemmelser.

1.

REGULERINGSPLAN

 • Reguleringsplaner kan enten være områdereguleringsplaner eller detaljreguleringsplaner.
   

 • Områderegulering er kommunens planverktøy for å regulere større områder som omfatter flere eiendommer.
   

 • Detaljregulering vil normalt være private og rettet mot konkrete byggeoppgaver.

4.

DOKUMENTASJON

 • Detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.
   

 • Bestemmelsene som supplerer arealformålene og hensynssonene som er vist på reguleringsplankartet og gir nærmere vilkår for utnyttelsen av arealet.
   

 • Planbeskrivelse som angir formålet med planen, hovedinnhold og virkninger av planen.
   

 • Nødvendige illustrasjoner som vedlegg til plankartet.

2.

KRAV TIL PROSESSEN

 • Utarbeide grunnlag for planen.
   

 • Oppstartmøte / forhåndskonferanse.
   

 • Varsel om oppstart av planarbeidet.
   

 •  Motta og behandle kommentarer til
  utlysing.
   

 • Utarbeide forslag til formelle planer.
   

 • Behandling av innsigelser og
  høringsuttalelser.
   

 • Offentlig høring.
   

 • Forholde seg til mulige innsigelser og
  vedtak fra overordnet myndighet etter vedtatt plan.
   

 • Bekjentgjørelse av vedtatt reguleringsplan.

3.

UTREDE PLANGRUNNLAG

 • Kartlegge faste rammer for arealutvikling (overordnede rammer og vedtak).
   

 • Kartlegge variable rammer (som senere kan settes under diskusjon. Herunder ulike interesser og ambisjoner til berørte parter).
   

 • Gjennomføre stedsanalyser knyttet til stedets historiske utvikling og nåværende situasjon (bebyggelsesstruktur, byrom, grøntstrukturer, kulturmiljø, trafikkforhold, topografi, lokalklima etc.).
   

 • Mulighetsstudier, del 1 –
  Prosessbistand.
  Finne gode arealgrep innenfor gitte rammer der hensikten er å skape et grunnlag for formelle planarbeider.
   

 • Mulighetsstudier, del 2 –
  Konseptstudier.
  Kan utføres som planog designkonkurranser eller parallelle oppdrag.

PROSJEKTER

Vikaveien leilihetsprosjekt

Vikaveien leilighetsprosjekt - Visualisering gateperspektiv
Vikaveien leilighetsprosjekt - Visualisering takterrasse
Vikaveien leilighetsprosjekt - Reguleringsplan
Vikaveien leilighetsprosjekt - Plangrense
Vikaveien leilighetsprosjekt - Tverrprofil
1/1